Med anledning av GDPR!

FÖRENINGEN HAGSTRÖMERBIBLIOTEKETS VÄNNER
Org.nr 802447-2089

INTEGRITETSPOLICY FRÅN 25 MAJ 2018
Med anledning av att en ny dataskyddsförordning, förkortad GDPR, träder ikraft inom EU den 25 maj 2018 har Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner antagit följande policy beträffande hantering av personuppgifter.
1. Föreningen har ett digitalt medlemsregister, som upptar sedvanliga person- och adressregister samt kan innehålla medlems profession och intresseområden när dessa är inom föreningens syften. Föreningen hanterar inte personnummer men kan ha födelsedata.
2. Medlemsregistret är tillgängligt endast för föreningens funktionärer i sina roller. Registret i sin helhet eller i delar delas aldrig med annan part annat än där lag så kan föreskriva.
3. I samband med utflykter och andra aktiviteter, där anmälan om deltagande fordras tillsänds de som anmält sig en deltagarförteckning med namn, postadress och telefon-nummer. Detta för att underlätta gemensamma transporter. Deltagarförteckningen tillsänds, som information, även till arrangören/värden för föreningens utflykt/besök.
4. Vid distribution, via e-post, av information till samtliga medlemmar av nyhetsbrev och program respektive deltagarförteckningar sker detta alltid till så kallad dold mottagare för att inte exponera medlemmars e-postadresser.
5. Medlem eller tidigare medlem som aktivt inte önskar kvarstå i föreningens register stryks ur detta vid tiden för sådan anmälan men kan då inte erhålla några försändelser.
6. Medlem som inte förnyat för ny medlemsperiod kvarstår med samma data som pas-siv, tidigare medlem.
7. Denna policy skall vara publicerad på föreningens hemsida/liknande och befintlig medlem skall informeras i samband med förnyat medlemskap. Ny medlem informeras om policyn i samband med inträde i föreningen samt om att medlemmen genom medlemskapet accepterar föreningens hantering av personregistret.

Solna den 15 maj 2018
Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner
Richard Wahlgren