Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vel eros volutpat, consequat diam ac, eleifend dolor. Mauris risus ante, tempus in interdum elementum, consectetur id odio. Praesent lorem dolor, sollicitudin sed metus at, laoreet vestibulum dolor.

TORSSELL, Gustaf (1811–1849)

Anvisning till nödbrödsämnen. 1:a Häftet. Om användandet af Lafvar till föda. Andra öfversedda Upplagan.
Uppsala, G. Torssell, 1845.

Andra upplagan av den sällsyntaste av våra svenska nödbrödsskrifter med inklistrade lavar (N.J. Andersson, 1868, Krönigswärd, 1849 och Torssell, 1845). Första upplagan utkom samma år. Bägge på Torssells eget boktryckeri i Uppsala.

 Denna lilla anvisning, “kanhända kommer att följas af någon, som ej är allt för mycket slaf af fördomarne, och honom derigenom beredes ett smakligare och helsosammare födoämne, än de, som förtviflan ofta tillgriper vid hungersnöd . . . Då man ser hvilken utmärkt nytta Lafvarne erbjuda menniskan både i anseende på föda, läkedom, färgning m.m., så kan man ej annat än vörda den allvisa Försynen, som genom dessa små och oansenliga växter gifvit oss så många förträffliga ämnen, hvilka vi kunde göra oss till nytta, om vi visste värdera hvad vi äge. Nu då en svår hungersnöd hotar en del af vårt fädernesland vore det särdeles väl, om hvarje upplyst samhällsmedlem ville lemna den fattiga allmogen undervisning i sättet att af våra ätliga Lafvar bereda ett godt och närande födoämne, på det den dyra säden måtte mera förslå och icke alla den fattiges tillgångar uttömmas för blotta anskaffandet af brödfödan.”

 Torssell ägnade sig åt lavarnas studium och sammanbragte rikhaltiga och vackra samlingar, synnerligast under en över Jämtland till Norges fjälltrakter företagen resa år 1842. Med anledning av det missväxtår som 1844 hemsökte Uppland gav han ut sin Anvisning till Nödbrödsämnen. På bakre omslaget: “I anseende till den svårighet med hvilken det till Lafvarnes uppfästning använda limmet släpper sitt vatten, bör denna skrift ej läggas i solskenet, emedan de naturliga exemplaren av Lafvarne då gerna vilja bugtas.”

 Torssell var förutom lichenolog boktryckare i Uppsala och senare i Falun. Hans bok var avsedd för den olyckliga allmogen i Uppland som hotades av hungersnöd efter flera missväxtår. Upplagan kan inte ha varit stor. De fyra lavarna klistrades in av författaren själv. Till skillnad mot Nils Johan Anderssons Våra bästa Mat-Lafvar (1868), som tillverkades i stor upplaga för gratisutdelning över hela riket, kunde Torssell, på grund av “ekonomiska omständigheter icke medgifva gratisutdelning till hvarje socken” i Uppland, men till ett “lindrigt pris, att litet hvar kan förskaffa sig densamma.”


Collation: Pp 16. With 4 plates with mounted dried lichens.

Binding: Original printed blue wrappers.

References: Krok p 722.

+ Read more